Regulamin konkursu fotograficznego „Małe Foto-Gwiazdy 2019”


 1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Małe Foto-Gwiazdy 2019” jest „FOTO CENTRUM” Sławomir Trzeciak mieszczący się przy ul. Ks. J. Popiełuszki 13, 30-050 Skawina, zwany dalej „Organizatorem”.

 2. W konkursie „Małe Foto-Gwiazdy 2019” mogą brać udział dzieci wieku od lat 4 do 6.

 3. Każde dziecko spełniające kryteria wiekowe może wziąć udział tylko w jednej turze konkursu w danym roku, lecz nie więcej  niż 3 kolejne lata.
 4. Konkurs odbywa się w 5 cyklach tygodniowych w dniach od 18.02.2019r. do 29.03.2019r. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu trwania konkursu.

 5. Zdjęcia biorące udział w konkursie wykonywane są wyłącznie przez Organizatora w Studiu Fotograficznym „FOTO CENTRUM” znajdującym się w Skawinie przy ulicy Ks. J. Popiełuszki 13.

 6. Uczestników chcących brać udział w konkursie można zgłaszać osobiście w Studiu Fotograficznym „FOTO CENTRUM” lub telefonicznie 516-700-478 lub 12 276-28-08 od 4.02.2019r. przez cały okres trwania konkursu.

 7. W przypadku zrezygnowania z umówionej sesji uczestnik powinien poinformować o tym Organizatora telefonicznie lub osobiście.

 8. Ilość miejsc w konkursie jest ograniczona.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania sesji i przeniesienia jej terminu na inny dzień ustalony z Opiekunem.

 10. Uczestnicy biorący udział we wcześniejszych edycjach konkursu „Małe Foto-Gwiazdy” mają możliwość ponownego wzięcia udziału w kolejnej edycji „Małe Foto-Gwiazdy 2019”.

 11. Każdemu uczestnikowi wykonywana jest jedna mini-sesja zdjęciowa trwającą ok. 30 min. Ze względu na specyfikę pracy z dziećmi Organizator wybiera drogą selekcji ok 15-30 ujęć (ilość wybranych zdjęć jest uzależniona od współpracy z uczestnikiem), które zostają poddane obróbce komputerowej.

 12. Uczestnik w ramach konkursu otrzymuje jedną wybraną osobiście odbitkę zdjęcia w formacie 15×21 w terminie ustalonym z organizatorem. Wybrane ujęcie bierze udział w dalszej części konkursu.

 13. Nieodebranie zdjęcia może spowodować wykluczenie z konkursu.

 14. Głos na najlepsze zdjęcie można oddać w specjalnie stworzonej na potrzeby konkursu aplikacji na stronie http://foto-centrum.com.pl/konkurs przez okres jednego tygodnia.

 15. Każdy głosujący może oddać wyłącznie jeden głos na każdego uczestnika podczas trwania każdej z tur.

 16. Wszelkie próby łamania regulaminu będą niosły za sobą konsekwencję wykluczenia uczestnika z konkursu.

 17. O terminie rozpoczęcia głosowania uczestnicy dowiedzą się podczas odbioru zdjęcia lub śledząc profil poświęcony konkursowi na portalu Facebook: Małe Foto-Gwiazdy.

 18. Istnieje możliwość przyniesienia przez uczestnika własnych akcesoriów do zdjęcia (pluszak, zabawka itp.) jak również przebrania dla dziecka.

 19. Wszystkie zdjęcia, które zostały wyselekcjonowane (patrz pkt 11) można zakupić w formie cyfrowej wg cennika Foto-Centrum.

 20. Wszystkie wyselekcjonowane pliki zdjęć będą archiwizowane przez Organizatora przez okres max. 1 miesiąca od daty wykonania. Po tym okresie mogą zostać usunięte z archiwum.

 21. Każdy z uczestników zostanie odpowiednio nagrodzony bez względu na wynik konkursu.

 22. Zakończenie konkursu połączone z rozdaniem nagród odbędzie się w sali kinowej teatralnej.
  O terminie Organizator poinformuje w trakcie trwania konkursu.

 23. Opiekunowie dzieci biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz imienia dziecka wyłącznie w celach związanych z przebiegiem i promocją akcji konkursowej. Zdjęcia uczestników będą znajdować się na portalu Facebook oraz na naszej stronie http://foto-centrum.com.pl/konkurs.

 24. Właścicielem praw autorskich do zdjęć jest Organizator.

 25. Wszelkie informacje związane z przebiegiem konkursu będą przekazywane poprzez stronę https://www.facebook.com/malefotogwiazdy/.

 26. Portal społecznościowy Facebook nie jest organizatorem i nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na profilu konkursu.

 27. Zgłoszenia uczestnika do konkursu wiąże się z akceptacją regulaminu.

 28. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa autorskiego.